دوو پارچەی شعر حەێدەرعەلی شەفیعی- زەنگوان

2023-02-25T11:00:44.000000Z

داڵگ

ئەێ هەرەنگ دڵ، شەم نیمەشەوانم داڵگە

ڕووشناێ گیانم تونی، نۆر چەوانم داڵگە

خاترد بازووبەنە، ها بان باڵ ڕاسمەو

باڵم ئەر نەو، ئەو دوڕە ها گووش گیانم داڵگە

ئەو هەمەێ ڕەنجە  ک گیسد چەرمگەو کرد ئاخرێ

لیسک زەڕین خوەرە دە ئاسمانم داڵگە

ئەر دڵم پاکە، قسەم ڕاسە، بەر شیر خوەدە

ئەر خودا ڕاسە، م هەم ڕاسە زوانم داڵگە

ئەر قەڵەم کیشم خەتێ نۆسم تو ڕێ خەی دە وەرم

ئەر چەو خەێر تو نەو دە کوو بزانم داڵگە؟

م سەرم بەرزە دە ئێ شارە دە باڵاێ تونەو

نام نێکد ڕتبەسە ها بان شانم داڵگە

دە خودا خوازم ک خوەێ شادد بکەێ دە ماڵ خوەد

تووز خاک گڵکوود سورمەێ چەوانم داڵگە

تا ک گیان ها گیان م، ئۆشم چەو نێک تونە

ئەر ک دۆنن سەوزە شوون میرکانم داڵگە

‌‌٭ ٭ ٭

جاران

خوە زەو دونیا وە کامد بوو هە چۆ جاران

شەراوێ بوو دە جامد بوو هە چۆ جاران

شەریکد بوو ڕەفیقد بوو دە کول کارێ

نە زندان و نە دامد بوو هە چۆ جاران

دلد نەشکێ دە بان زەۆ گەنی نەۆنی

نە هووڵ نان نە نامد بوو هە چۆ جاران

دەسد دڕ نەو هە ئەو جوورە ک دڕ نەۆ

فەڵەک دە ژێر وامد بوو هە چۆ جاران

دەنوو هەم بشنەوی شاواز‌ شاوازێ

نە فکر شەو نە شامد بوو هە چۆ جاران

گڕێ لووتی گڕێ چووپی وەل سازێ

سە رەو ناێن حەرامد بوو هە چۆ جاران

سەرد بەرزوو تەند ئازا زواند تێژ

زە مانەێ دوون خوڵامد بوو هە چۆ جاران

حەێدەرعەلی شەفیعی- زەنگوان  

Shafaq Live
Shafaq Live