باخ بی گوڵ

2023-01-01T09:23:50.000000Z

ئرمس له چەو نەمەن دی، دڵ پڕ له ژاره، بـــــــەورەو!

چۊ سەردەوا دجارەو، لەێ نوو وهاره، بەورەو!

سپاێ خەمەیل وە بێ دەنڰ، چنڰ خەن له گیان° شەونم

شەونم له داخ° گیانێ، دڵ بێ قەرارە، بەورەو!

کافر ئڕا نیـــــــەنووڕی یەێ جارتر وە پیما؟؟!!

سۊەرمێ چەوەیلەگاند، ها لەێ دیاره، بەورەو!

ئەوشەو خێــــــاڵ° دۊرد، ئاگر وەشانه گیانم!

کەفتم لە پا، نیەزانی! خەم دەس وە کاره، بەورەو!

بەورەو هه جور° جاران! لەێ نوو وە خۆەش بنیشیم

وەێ چووڵە ماڵه ئمشەو، بێ دەنڰ دوواره، بەورەو!

زۊزی بجم خرامان! سەر بەێ لە بــــــاخ° بێ بەر!

هەر باخەگەم چەپاوەو چۊ وەر مەقاره، بەورەو!

داچـــــــــووڕیا هســــارەێگ، وەێ بان° ماڵمانا

    ترسم لە شوون° م° بوو، 

هەێ ڕوو... 

شەواره، 

بەورەو...!!!

        حامد شبابی

Shafaq Live
Shafaq Live