کوڵە چیرووک

کوڵە چیرووک
2023-11-21T07:42:28+00:00

کوڕیک ئوشێد: باوگم ئەر قسە وەگەرد ئافرەتێ بکردیا نیەنووڕیادە پێانا، وە ناو ئافرەتەیل وە کەسیگ تنەمەزەو و  هشک و رەق ناسیانەی، ئەمانگ وەگەرد داڵگما فرە میهرەبان بوی.

یەی رووژ دویای ماوەی فرەیگ لە کارکردن داڵگم خواردن هاورد نا وەردەس باوگم چەپاڵێ  نان گەرم و پەنیر هشک و مەنە باوجی نانە سزیاوید، باوگم چەپاڵ نانە سزیاگە گردە دەساو زەردەخەنەیگ ئەڕا داڵگم کرد و روی کرد من و پرسی روولە ئمڕوو لە مکتەو چوین بوید؟

من لە هویرما نییە چوی جواو باوگم دامە ئەمانێ یە ها هویرما باوگم چەپاڵ نانە گردە دەسیاو تیکڵەی پەنیر و  مرەبا سایە بانیاو خواردەی، دویای نان خواردن هاتە گووشما  داڵگم وەتە باوگم بوەخشی وەخاتر یەگ نانە سزیا بی، هەرگز جواو باوگم لە هویرما نیەچوود، لە جی بوەخشیەگەی داڵگم وەت:  نازارەگەم ئەوە کەی گیچەڵە خوەد زانی من خوەشمە نان برشیاو ڕەق تێ ئەر تام سزیایش بێەی دی خاسترە.

منیش وەرجەی خەفتن چیمە لای باوگم وەتمە پێ: وە ڕاسی باوگە گیان تو هەزەو نان سزیاید؟ 

باوگم سەرم نا قەی سینەی خوەیاو ئی قسە ئەڕام کرد وت: کوڕەگەم، ئیمڕوو داڵگد کاری فرە بوی شەکەت بیە لە وەراوەر ئی هەمگە کارە باوەڕ نیەکەم چەپاڵێ نان سزیا ئی هەمگە زیانە داشتوو خوو من نیەکووشێد، زندگی پڕە لە کەموکوڕی هویچ کەس بی ئوون نییە بێجگە خودا.

ئەرا یە بایەس فێر بویمن کە هەڵەی وەراوەر قەبوول بکەیم وە تایوەت ئەزیزەیلمان، وەیجویرە پەیوەندیمان وەردەوامتر بوود، نیەود وەسەر چەپاڵێ نان  سزیا یان چشت بویچگیگ دڵ میهرەبانیگ بشکنید.

Shafaq Live
Shafaq Live