زیندانییگ لەوەر فرە خواردن و کیشە بەرزەگەی لە زیندان دەرکریا

زیندانییگ لەوەر فرە خواردن و کیشە بەرزەگەی لە زیندان دەرکریا
2023-11-18T12:07:11+00:00
شەفەق نیوز/ پیاویگ 35 ساڵان ئیتاڵی لەەر ئەوەگ کیش لەشی رەسیەس ئەرا 200کگم، ئەو زیندانەگ هاناوی توانای دابینکردن خوەراک رووژانەی نەیرێد، چوینکە ژەمیگ پڕ لە خواردن خوەێد.

ئیرنگە دادگای تورین پیاوەگە ئازادکردیە ئەرا ماوەی ساڵیگ وە هووکار چەودێری تەندروسی تا کێش و تەندروسی لەشی رێکەوبوود، دویای گلەوخوەێد ئەرا زیندان و ئەو ماوەی 30 ساڵە تەواوکەێد کە ئەرای دانریاگە.

بڕیار دادگایش لە بەرژەوەنی پیاوەگەس چوینەکە تەندروسی لەش و دەروینی فرە تێکچیە و تویش بیماری دڵ و هەناسداین هاتیە هەمیش تویش دڵتەگی فرەیگ بویە.

Shafaq Live
Shafaq Live