سەرم سەنگینە

سەرم سەنگینە
2023-05-23T10:17:27+00:00

سەرم سەنگینه دلم چۊ سەنگه

له ژێرا نووڕم وەێ ئەور تەنگه

ئێ ئەور وشک یەێ نم نەواره

ئێ جله کوانەێ هه چۊ دەواره

ئێ کەڕەمیه ئێ تەپ تووزه

ئێ چارەێ چەفته ئێ حال ڕووزه

ئێ چەو چەو‌ نەی تەمتەمەلۊله

ئێ بن سیەێ گوڵەم قۊله

ئێ شەوپەژارەێ شەوار شیمه

ئێ فچ‌فاچه ئێ وڕ ویمه

ئێ نزەنز له ژیر دەمەو

ئێ کزەکز له وەر خەمەو

ئەێ ئەور سیەێ چل ساڵە ڕەێ وا

له ڕۊ میلکان ئێ ماڵە ڕەێ وا

وڵاوه بۊده چۊ لاف کوانه

له بان تەخت ئێ ئاسمانه

سا خسیدەسه کوتێ لەێ زەۊە

واوزارده ئێ خوداێ قەۊە

نه چیده ئێ لا نه چیده ئەو لا

نه له وەر خوەر گڕێ دەیدەو لا

وشک و بێخەێر و تیەڵ و تفەڕۊ

گشتێ هڕوبیف کولێ قاڵوقۊ

خوەزەو گوم بکەێد وا شوون نۊند

بەێد له خوەرد خوەد ژار دەرۊند

گەردەچۊچانێ بخەێ له باخد

تا بشێونێ چەتر و چەرداخد

شووند بووڕیاد لەێ سەرزەمینه

لەێ سەرزەمین ناڵە و نفرینه

تا خوەر ئڵاتاد وه کەڕ و فەڕەو

دنیا بپێچێد وه لیسک زەڕەو

تا هەم له دەنگ ساز و‌ دزەلە

وڵات بڕشیاد لەێ دەر کەله

تا لەنوو ئێ دەیشت کز کووره

پر بوود له دەنگ دەف و تەمووره

ژنەیل دەس یەک بگرن وه نازەو

پیایل بکوتن پا وه شاوازەو

دۊەتەیل حەڵقه بەن و دەورادەورەو

خوەر ئاخڵه بەێد له بان ئەورەو

چووپی بکیشن کوڕەیل سەرمەس

پا له جفت پا دەس له بان دەس

جەشن و شانازی بارێدەو لەنوو

چەپڵەڕیزان کۊخا و‌ کەیوانوو

هه له «بان قورخ» تا «خوەرە تێوڵ»

بژەن و بکوت ساز باێد و دێول

ئەو بەخت بەرز سێ هزار ساڵە

لەنوو بارنەو وەێ بنەماڵە

 بهروز یاسمی

Shafaq Live
Shafaq Live