سەرم سەنگینە

2023-05-23T10:17:27.000000Z

سەرم سەنگینه دلم چۊ سەنگه

له ژێرا نووڕم وەێ ئەور تەنگه

ئێ ئەور وشک یەێ نم نەواره

ئێ جله کوانەێ هه چۊ دەواره

ئێ کەڕەمیه ئێ تەپ تووزه

ئێ چارەێ چەفته ئێ حال ڕووزه

ئێ چەو چەو‌ نەی تەمتەمەلۊله

ئێ بن سیەێ گوڵەم قۊله

ئێ شەوپەژارەێ شەوار شیمه

ئێ فچ‌فاچه ئێ وڕ ویمه

ئێ نزەنز له ژیر دەمەو

ئێ کزەکز له وەر خەمەو

ئەێ ئەور سیەێ چل ساڵە ڕەێ وا

له ڕۊ میلکان ئێ ماڵە ڕەێ وا

وڵاوه بۊده چۊ لاف کوانه

له بان تەخت ئێ ئاسمانه

سا خسیدەسه کوتێ لەێ زەۊە

واوزارده ئێ خوداێ قەۊە

نه چیده ئێ لا نه چیده ئەو لا

نه له وەر خوەر گڕێ دەیدەو لا

وشک و بێخەێر و تیەڵ و تفەڕۊ

گشتێ هڕوبیف کولێ قاڵوقۊ

خوەزەو گوم بکەێد وا شوون نۊند

بەێد له خوەرد خوەد ژار دەرۊند

گەردەچۊچانێ بخەێ له باخد

تا بشێونێ چەتر و چەرداخد

شووند بووڕیاد لەێ سەرزەمینه

لەێ سەرزەمین ناڵە و نفرینه

تا خوەر ئڵاتاد وه کەڕ و فەڕەو

دنیا بپێچێد وه لیسک زەڕەو

تا هەم له دەنگ ساز و‌ دزەلە

وڵات بڕشیاد لەێ دەر کەله

تا لەنوو ئێ دەیشت کز کووره

پر بوود له دەنگ دەف و تەمووره

ژنەیل دەس یەک بگرن وه نازەو

پیایل بکوتن پا وه شاوازەو

دۊەتەیل حەڵقه بەن و دەورادەورەو

خوەر ئاخڵه بەێد له بان ئەورەو

چووپی بکیشن کوڕەیل سەرمەس

پا له جفت پا دەس له بان دەس

جەشن و شانازی بارێدەو لەنوو

چەپڵەڕیزان کۊخا و‌ کەیوانوو

هه له «بان قورخ» تا «خوەرە تێوڵ»

بژەن و بکوت ساز باێد و دێول

ئەو بەخت بەرز سێ هزار ساڵە

لەنوو بارنەو وەێ بنەماڵە

 بهروز یاسمی

Shafaq Live
Shafaq Live