ئەگەر بیلنەمان

2023-05-16T14:00:31.000000Z

عاشقی سادەس ئەگەر بیلنەمان

عاشق ئازادەس ئەگەر بیلنەمان

دەردمان کارییە ئەما دەوەرەی 

دو سێ قوم بادەس ئەگەر بیلنەمان

کاسە و کۊزە و جام و خوم مەی 

گشتێ ئامادەس ئەگەر بیلنەمان

بڕ بەساتێ ک خەنەو ئەهڵ نیاز

عەین سەجادەس ئەگەر بیلنەمان

کەفتن و هێزنەگردن لە مەسی

نۊژ سەروادەس ئەگەر بیلنەمان

یە دی ئاخر دەس ئێ بازیەسە

چلِمان ها دەس ئەگەر بیلنەمان

مەگەر قەسری چوە لە عومرێ مەنێیە

ئاخر جادەس ئەگەر بیلنەمان

…...

مەڵهەم جەرگ منە کونج دەمێ

زەمزەم دڵتەزنە کونج دەمێ

هە لە ئەو ڕووژە ک ناوێ ئەزەڵە

سەروکارم خسنە کونج دەمێ

کافرم کرد و لە دینم دەرکرد

دین‌دز و دڵڕفنە کونج دەمێ

ئاخر کی دەم دییە وەی نازکییە

گوڵ کاسەشکنە کونج دەمێ

چۊ من ئەر تاو خراوێ دێرێ

دەم خوەد بار و بنە کونج دەمێ 

هەم پیاڵەی منە و هەم جام شەراو و

 شیشەگەی عومر منە کونج دەمێ 

دڵ من کاول بان ئێ دەمەسە

ماڵ قەسری ڕمنە کونج دەمێ 

کەیوومەرس عەباسی قەسری

Shafaq Live
Shafaq Live