داوان° تـەنـیـای

2022-12-19T08:27:20.000000Z

مــــ° وێـرانـم هـە چۊ " ئـەێـوان "

خـراوم جـوور خـێـاوانـێ

مـەپـرس لـە ئـرمـسـم هـەر شـەو 

لـە داخـەیـلـم تـــــ° چـوه زانـی؟

م° بـڕیـامـە چـۊ دارانـێ 

م° زەردم چـۊ وهـارانـێ

هـە چـۊ گـیـسـد پـەریـشـانـم  

لـە نـاو کـۊچـەیـل° وێـرانـێ

"گـەنـڰـیـڕێ" وشـکو بـێ ئـاوم

نـسـارێ بـێ خـۆەرەتـاوم

"دوویـرانم" و  ویـرانـم 

هـە چـۊ "گـوم گـوم" م° بـێ نـاوم 

"خـۆڕانـێ" سـەردو دڵـگــیـرم

خـەمـیـنـم، جـوور بـەڕۊ پـیـرم

دەسـەیـلـم سـەردەواێ سـەردن شــــەوارێـگ تـا وە سـوو گـیـرم

"ســراوێ" بـێ سـراوانـم "کـۆشـکـێ" خـەم لـە داوانـم

هـە چـۊ مـەجـنـۊن بـێ لـەیـلـم

مــــــــ° وەفــرەلــۊل زمـسـانــم

وهـارێــگـم لـە تـووزو تــەم

م° سـازێـگـم وە بـێ هـاودەم  

هـە چـۊ ئــێ شـار° بـێ دارە

سـەر ئــەو داوان° تـەنـیـای نــەم

               جەلال کوهی

Shafaq Live
Shafaq Live