چگ وه‌ڕێ...

Category: شيعر

Date: 2018-05-23T20:24:00+0000
چگ وه‌ڕێ...

وه‌ختى داجميا ده‌ وه‌ر ده‌مم

لا ئه‌ڵكرد نوڕس وه‌ نام چه‌مم

منيش نوڕسم وه‌ نام چه‌مێ

هاتمه‌ زه‌ويا ده‌ وه‌ر ده‌مێ

ده‌س هاورد ده‌ زه‌وێ راسمه‌و بكه‌ێ

خواس وه‌ قسيه‌لێ خاسمه‌و بكه‌ێ

وت ت هه‌ميشه‌ه‌ ئارام گيانى

مه‌ دووسد دێرم خوه‌تيش يه‌ زانى

ئه‌سر تكانم وه‌ مل ده‌سێ

كل تر خسم ئه‌و چه‌و مه‌سێ

نام چيه‌مێ بوێ وه‌ گوڵه‌م خوين

دڵه‌گه‌ى منيش ئه‌راێ ته‌رف توين

ده‌جمياو ده‌سێ ده‌ ده‌سم چه‌كان

كه‌فته‌و رێ و ده‌س ده‌ مه‌ ئه‌ڵته‌كان

به‌ڕ گێ دا ده‌م چگ وه‌ ڕێ ده‌ لام

هه‌رچگ وتم بووس نه‌ وساگه‌ لام

خواسم ئه‌ڵسم تا بگرم نواێ

هه‌ نه‌يشته‌مه‌و ڕاو تا بكه‌م دوواێ

وه‌ مل هێژدنگ ده‌ نوو هه‌م گليام

نوواى نه‌گرتم چگ وه‌ڕێ ده‌ لام

 

سميه‌ مهرى(چه‌وكه‌و)

related