چه‌وم په‌ڵپد گريدن

Category: شيعر

Date: 2020-02-12T08:31:54+0000
چه‌وم په‌ڵپد گريدن

چه‌وم په‌ڵپد گريدن هايده كوره

بنوڕ زه‌نگم زڕيدن هايده كوره

دڵم دى ده‌رقه‌ى دويريت نيه‌تيدن

ئه‌راد ديرى مريدن هايده كوره

چه‌وه‌يلد هه‌ى چه‌وه‌يلد هه‌ى چه‌وه‌يلد

سيه و بوور و كه‌و و هيولن مويه‌يلد

هه‌ر ئيوشن يه وه كى كه‌يد ئى فريشته

جه‌نگه لاى مه‌مووه‌يل و خاڵوه‌يلد

ره‌زا جه‌مشيدى

related