چه‌مه‌يلت

Category: شيعر

Date: 2009-08-06T11:26:33+0000
چه‌مه‌يلت

چه‌مه‌يليت ئه‌رام ئايينه‌ى ده‌رده‌

ده‌رد نيه‌و بويشى هناسه‌ى سه‌رده‌

چه‌مه‌يلت وه‌قتى دووه‌   وه‌هارى

لافاوو ئه‌سرت    دووه‌   ديارى

ئه‌وه‌ ئه‌سره‌ كه‌ كه‌يگ چه‌مه‌يلت جارى

ئلتهاب  دڵ ، ئه‌ور  وه‌هارى

ئه‌و ئه‌سه‌ر ئووشن ئه‌سه‌ر غه‌م نيه‌ پڕ ده‌ شادى

شادى وه‌صل گوڵ وه‌هارى

ئه‌سر خوو ئه‌سر نيه‌ ،  شراوو   ناوه‌

ئه‌راى دڵدارت ، جوور خوين ئاوه‌

چه‌مه‌يلت وه‌قتى  دووه‌   وه‌هارى

واران ئه‌سرت وه‌قتى دوو جارى

ئه‌راى دڵدارت  دڵ وه‌ى  وه‌  ژارى

ئاويم   گرگه‌  بدوون   ناچارى

دل  گرتيه‌ ،  نه‌كه‌ گ   بى تاويى

جوور مه‌لويچگ ده‌ سه‌ر بى ئاوى

بچوو وڵكه‌ ،  جوور  سه‌ر  ئاوى

سه‌ر ئاو عشقت نيه‌كه‌يگ  وه‌   ئاوى

دڵ  دڵدارى  ، دوو  ديارى

وه‌ همه‌ت  تو  رفيق  ژارى

چه‌مه‌يلت ئه‌رام بووگ وه‌  بهشته‌

بافته‌يل دڵم بكه‌يگ وه‌ ڕشته‌

دو جاره‌ بچنمه‌ى وجور ملاكه‌ت

قصه‌يل دڵم كه‌م وه‌ تو راحه‌ت

هاتم وه‌ شوونت ئه‌را دڵدارى

جوور براى خوو ، ده‌ سر يه‌ى كارى

ده‌سم   ده‌  دنيا و ما سوا بڕياس

لباس حه‌ياى ، حه‌ياتم  درياس

چه‌مه‌يلت ئه‌رام جوور ئاسمان

ئوفق قه‌ڵبت جوور كه‌هكشان

مه‌نيش كه‌مووته‌ر ، ده‌ بن زندان

باز شكارى ، ده‌ دسته‌  رندان

هاته‌ شكارم ، ئه‌وه‌ز كرد حاڵم

منيش دو رووژه‌ ده‌ غه‌م بى زارم

related