هه‌م پرزه پرز واران

Category: شيعر

Date: 2020-01-25T22:21:24+0000
هه‌م پرزه پرز واران

هه‌م پرزه‌ پرز واران چمان وه‌هاره‌ ئمشه‌و

ميوان به‌زم سويره‌ جفتى گلاره‌ ئمشه‌و

هه‌ور وهه‌ڵا ره‌سيدن نقره‌و ته‌ڵا رشيدن

سويرانه‌ى ئاسمانه‌ واران بوواره‌ ئمشه‌و

يه‌ زوڵف هويل خوه‌ره‌ نه‌ يه‌ خه‌رمان ده‌ژيگه‌

له‌ى ده‌روه‌چه‌و دياره‌ له‌ى ته‌ك ده‌واره‌ ئمشه‌و

گڕى تاوو سه‌وينه‌ گڕى ناز دجاره‌

به‌ش خودا له‌ ئشقه‌ ئى نه‌رمه‌ واره‌ ئمشه‌و

هانه‌ وڵات شه‌ونم پڕن له‌ هوير ئه‌وسا

گه‌رمن له‌ ئاگر ئشق ئه‌و دو سوواره‌ ئمشه‌و

سورمه‌و جفى گلاره‌ شه‌واره‌ و يه‌ێ هه‌ساره‌

يه‌ ره‌سم كورده‌واره‌ ته‌وه‌ق سوواره‌ ئمشه‌و

 فروزان حسینی

related